Ben je ouder dan 18?

Algemene voorwaarden

  • Toepassingsgebied : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen Amante BV met ondernemingsnummer BE0729.633.703 ( hierna Amante ) en de klant.
  • Klachten : de door Amante geleverde goederen en diensten dienen bij ontvangst nagekeken te worden door de klant. Gebreken en klachten dienen op straffe van verval onmiddellijk na ontvangst, maar ten laatste binnen 7 dagen na ontvangst, aangemeld te worden bij Amante en dit per fax, mail of aangetekend schrijven.

Klachten met betrekking tot de facturen moeten schriftelijk ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum

  • Betaling : Betaling van de goederen of diensten gebeurt binnen de 30 dagen na factuurdatum op de zetel van Amante, behoudens indien tussen partijen uitdrukkellijk een andere regeling werd ovreengekomen.

Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die volgt uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

  • Abonnementsgebonden producten : De aankoop van een abonnementsgebonden product houdt voor de klant de verplichting in om gedurende ten minste één jaar/één seizoen op het abonnement in te tekenen, tenzij anders overeengekomen.
  • Toepasselijk recht : De overeenkomst tussen Amante en de klant is onderworpen aan het Belgische recht.
  • Bevoegde rechtbanken : In geval van betwisting zullen de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel te Antwerpen en het vredegerecht van het achtste kanton te Antwerpen exclusief bevoegd zijn.
  • Algemene voorwaarden : Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen die toegankelijk is : www.amante.be/verkoopsvoorwaarden.html

Schrijf in op onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van het nieuwste en beste uit onze wondere wereld van wijn.